Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA TŘÍDNÍ KNIHY ŠKOLNÍ MATRIKA TŘÍDNÍ VÝKAZY
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců Třídní knihy Vedení školní matriky žáků Třídní výkaznictví
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci, děti/manžel zaměstnanců Žáci a zákoní zástupci Žáci a zákoní zástupci Žáci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Jmenné, kontaktní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad ředitel, učitelky ředitel, učitelky ředitel, učitelky
Doba uchování osobních údajů Dle platného spisového řádu 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků Dle platného spisového řádu - 10 let Dle platnáho spisového řádu - 45 let Dle platného spisového řádu - 45 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY + POVĚŘENÍ DOCHÁZKOVÝ SEŠIT DO ŠD
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Rozhodnutí o přijetí dítěte či odkladu školní docházky Přihlášení žáka ke stravování Přihlášení žáka do družiny + pověření k vyzvednutí žáka Evidence docházky žáka do školní družiny
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci, zákonný zástupce Žáci, zákonný zástupce Žáci, zákonný zástupce Žáci, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitel, učitelky ředitel, učitelky ředitel, učitelky ředitel, učitelky
Doba uchování osobních údajů Dle platného spisového řádu - 20 let Dle platného spisového řádu - 3 roky Dle platného spisového řádu - 3 roky Dle platného spisového řádu - 3 roky
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 8 a násl. vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání; § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  SPISOVÁ KNIHA KATALOGOVÉ LISTY SPISY ŽÁKŮ S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI BOZP
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Podací deník Vedení spisu žáka Vedení spisů žáků s podpůrnými opatřeními Zaškolení zaměstnanců z hlediska bezpečnost na pracovišti
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Korespondenti Žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci Žáci Zaměstnanci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Jménné, datum narození, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitel, učitelky ředitel, učitelky ředitel, učitelky ředitel
Doba uchování osobních údajů Dle platného spisového řádu - 10 let Dle platného spisového řádu - 45 let Dle platného spisového řádu - 20 let Dle platného spisového řádu - 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, zák. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  KNIHA ÚRAZŮ - ZAMĚSTNANCI KNIHA ÚRAZŮ - ŽÁCI POKLADNÍ KNIHA, VÝPISY Z ÚČTU ÚČETNICTVÍ
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence úrazů zaměstnanců Evidence úrazů žáků Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci Žáci, zaměstnanci Plátci v hotovosti a na účet školy Plátci v hotovosti a na účet školy, dodavatelé
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, zdravotní pojišťovny určení zaměstnanci, zdravotní pojišťovny ředitel, účetní ředitel, účetní
Doba uchování osobních údajů Dle platného spisového řádu - 10 let Dle platného spisového řádu - 10 let Dle platného spisového řádu - 10 let Dle platného spisového řádu - 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  BĚŽNÁ EMAILOVÁ KOMUNIKAXE, DATOVÁ SCHRÁNKA
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce
Účel zpracování Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami, institucemi
a orgány
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Příjemci a odesílatelé pošty
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitel, účetní
Doba uchování osobních údajů Dle platného spisového řádu - 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE