Historie

Historie škol v Jasenné

Vznik škol byl od středověku úzce spojován s činností katolických far. Ačkoliv víme o existenci fary v Jasenné od roku 1549, není známa jediná zpráva o fungování nějaké školy při jasenském kostele. První písemné zprávy máme, až s období osvícenectví kdy se dozvídáme, že katolická škola v Jasenné byla zřízená jako jednotřídní s bytem pro učitele a začala fungovat 13. prosince 1778. Evangelická škola v Jasenné vznikla záhy po vydání tolerančního patentu (1781) v únoru 1782. První učitel, Michael Mazor zahájil výuku v čp. 21. Po vybudování zděné evangelické fary v roce 1783 se dvě místnosti využívaly jako učebny. Roku 1796 byla postavena školní budova, která sloužila jako soukromá škola pro děti evangelíků (dnes č. p. 77). Její prostory byly poměrně malé a pro školní výuku po sto letech nevyhovující, proto byla v roce 1903 postavena v obci nová, veřejná obecná škola. Slavnostní otevření trojtřídní školy se uskutečnilo 4. září 1903. Školní kronika uvádí: „Pobožnost započala za velkého účastenství obyvatelstva u staré školy č. 77, která sloužila tomuto účelu již od r. 1796. Při staré budově pronesl řeč na rozloučenou místní duchovní O. Hrejsa, u nové školy dp. J. Lukášek. Dítky zpívaly k tomu příhodné naučné písně (dvě), žačka Anna Rokytová z Jasenné č. 119 přednesla řeč. Místní p. farář na to poděkoval všem, kteří se přičinili o zdárné vyřízení školní záležitosti a stavby školy, zvláště předsedovi místní školní rady, starostům a výborům přiškolených obcí.“ Zprvu byla škola trojtřídní a až v roce 1930 byla rozšířena na pětitřídní. Až do roku 1941 působila v obci i škola katolická. Po 159 letech bylo ukončeno rozdělování místních školáků a děti začaly chodit do školy jedné, obecné.

V roce 1963 byla k budově školy postavena přístavba, kde se nacházely šatny a jídelna. Velkou rekonstrukcí prošla škola v r. 1968. Při opravě střechy byly odstraněny všechny ozdobné dřevěné prvky, které tak pěkně dokreslovaly malebný ráz školy, do jednotvárné břízolitové hmoty byla zalita někdejší bohatě modelovaná fasáda. Budova po technické stránce sice omládla, ale přišla o svůj vyhraněný stavební rukopis, ostatně jako většina starých vesnických škol. Následovaly opravy interiérů školy, které se protáhly až do léta roku 1969.

Změny ve školní výuce nastaly ve školním roce 1980/81, kdy byl počet ročníků zredukován na 4. To trvalo až do školního r. (1990/1991), kdy byl obnoven model 9 leté školní docházky a na 1. stupni přibyl 5. ročník.